1-000-123-4567
kontakt@lechiagdansk.pl

Regulamin Użytkownika Oprogramowania (EULA) Aplikacji Mobilnej ,,Lechia Real Club Manager”

1. Wprowadzenie i Zakres

1.1. Niniejszy regulamin określa sposoby, zasady oraz formy funkcjonowania aplikacji mobilnej pod nazwą Lechia Real Club Manager [zwanej dale jAplikacją lub Grą].

1.2. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego [zwana dalej Regulaminem] ustanawia oraz reguluje świadczenie usługi w ramach Aplikacji przez RSM Global spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem 28 Czerwca 1956r nr 406 / 2.14 , 61 -441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczeg Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000732301, NIP: 7831779515, REGON: 380245804 [zwaną dalej RSM Global lub Operatorem] a Tobą jako jej użytkownikiem dalej jako [Ty lub Użytkownik].

1.3. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności oraz plików Cookies.

1.4. Korzystanie z Aplikacji nie stanowi gry losowej, gry na automatach ani żadnej innej gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie może być jako takowe w żadnych okolicznościach interpretowane.

2. Definicje

2.1. Poniższe terminy powinny być interpretowane jak ustalono poniżej, chyba że kontekst ich użycia jednoznacznie wskazuje inaczej:
a. „Konto/ Konto Użytkownika”: zbiór zasobów prowadzony przez Operatora dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login), które zawiera przede wszystkim Informacje o Koncie.
b. „Informacje o Koncie” oznaczają Login i Hasło, Nazwę Użytkownika oraz inne dane umożliwiające identyfikację Użytkownika w Grze.
c. „Zawartość cyfrowa” oznacza wirtualne przedmioty w Grze; subskrypcje, oraz wszelkie treści stanowiące elementy Gry.
d. „Gra / Aplikacja”oznacza interaktywną grę online dla wielu użytkowników „Lechia Real Club Manager”, w tym wszelkie jej komponenty, usługi powiązane z grą, oficjalne grupy w mediach społecznościowych oraz wszelkie materiały, obrazy, dźwięki, strony, programy komputerowe oraz wszelkie materiały internetowe umieszczone na domenach Strony Internetowej oraz na serwerach gry.
e. „Strona Internetowa” oznacza całość Materiałów oraz źródeł internetowych zlokalizowanych pod adresem http://lechiarealclubmanager.pl/ oraz na wszelkich sub-domenach w tym na serwerach gry oraz innymi stronami powiązanymi i dostępnymi dzięki linkom lub innym ścieżkom dostępu i usługom dostępnym poprzez strony, które prawnie i oficjalnie uznane zostały przez Operatora.
f. „Licencja” oznacza prostą niewyłączną oraz odwołalną licencję, udzieloną przez operatora na rzecz Użytkownika dla osobistego i niekomercyjnego korzystania z Gry.
g. „Login i Hasło” oznaczają ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, które zostały wybrane przez niego podczas procesu rejestracji.
h. „Materiały” oznaczają wszelkiego rodzaju teksty, rysunki, obrazy, dźwięki, programy, instrukcje, nazwy, przedmioty, historie, dialogi, wyrażenia, koncepty, ilustracje, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne oraz efekty dźwiękowe, dokumentacja, stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych zamieszczony w Grze przez Użytkownika lub operatora.
i. „Narzędzia Internetowe” oznaczają łącznie Konto, Grę oraz Stronę Internetową.
j. „Pośrednik Płatności” oznacza osoby trzecie upoważnione przez Operatora do otrzymywania oraz przetwarzania płatności od Użytkowników na jej rzecz poprzez różne metody płatności dostarczone przez takie upoważnione osoby trzecie.
k. „Płatność” oznacza opłaty uiszczone Pośrednikom Płatności przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Zawartości cyfrowych, których zamówienie oraz ilość jest określona i regulowana w Instrukcji Zakupu Zawartości cyfrowych.
l. „Użytkownik” / „Ty” oznacza osobę, która posiada dostęp do Strony Internetowej oraz gra w Grę lub jej wersje próbne lub używa Zasobów Online, usług powiązanych z Grą, Materiałów, innych usług zarówno przed procesem rejestracji w Grze jak i po zarejestrowaniu.
m. „Serwer” oznacza wsparcie w zakresie hardware-software ze strony Operatora używane do wirtualnych interaktywnych działań Użytkowników.
n. „Usługa” oznacza udzielenie Użytkownikowi prawa do korzystania z Gry zarówno w zakresie bezpłatnym jak i płatnym na podstawie niewyłącznej i odwołalnej licencji, w zakresie oraz na warunkach przedstawionych w Regulaminie.
o. „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie licencjonowane przez Operatora w tym wszelkie programy i bazy danych oraz inne treści zależne, które mogą wymagać pobrania, dostępne dla lub używane przez Użytkownika poprzez Stronę Internetową i umożliwiające Użytkownikowi uczestnictwo w Grze.
p. „Korzystanie z Gry” oznacza wszelkie uprawnione i możliwe korzystanie z Gry, w tym rozpoczęcie Gry przez Użytkownika lub wykorzystanie technicznych możliwości Gry.

2.2. Inne terminy, definicje oraz kombinacja słów użyte w Grze przyjmują znaczenie i interpretacje ogólnie przyjętą dla takich terminów, definicji oraz kombinacji słów w dziedzinie technologii internetowych, gier wideo oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Ogólne warunki

3.1. Warunkiem korzystania z Gry jest posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, z zainstalowanym systemem Android bądź iOS, przystosowanego do obsługi standardowych aplikacji mobilnych, oraz posiadanie aktywnego konta użytkownika w portalu społecznościowym Facebook.

3.2. Poza możliwością brania udziału w Grze Aplikacja pozwala Użytkownikowi na:
a. śledzenie meczów drużyny Lechia Gdańsk
b. umożliwienie typowania formacji oraz składu drużyny Lechia Gdańsk
c. umożliwienie wzięcia udziału w Rankingu
d. umożliwienie zapoznawania się z wynikami meczów drużyny Lechia Gdańsk
e. umożliwienie zapoznania się z typami innych Użytkowników Aplikacji.

3.3. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz zgadza się i bez wyjątków akceptuje Regulamin oraz akceptuje wszelkie dokumenty stanowiące integralną jego część i oświadcza, że jest osobą posiadającą wszelkie prawa, aby korzystać z Gry zgodnie z Obowiązującym Prawem oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie.

3.4. Podczas rejestracji lub zakupu Zawartości cyfrowej, Operatorzapewni rozsądne, efektywne oraz dostępne środki techniczne, które pomogą Użytkownikowi odnaleźć oraz poprawić błędy w zamówieniu przed jego złożeniem (np. wyświetlenie błędów, możliwość podwójnego sprawdzenia wpisanych informacji).

3.5. Korzystanie przez Użytkownika z Gry, Strony Internetowej, Materiałów oraz innych informacji zawartych w Grze powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z Regulaminem i dokumentami tworzącymi integralną jego część.

4. Udzielenie Licencji

4.1. Z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszej Umowie, Operator udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej oraz odwołalnej licencji dotyczącej korzystania z Gry dla osobistego i niekomercyjnego użytku przez Użytkownika.

4.2. Operator zastrzega sobie wszelkie prawa odnoszące się do Gry oraz prawo do korzystania z Gry w sposób niezależny oraz do udzielania licencji innym osobom.

4.3. Użytkownik oświadcza, że licencja została udzielona tylko jemu oraz, że nie jest uprawniony do przenoszenia lub przekazywania Licencji jakiejkolwiek osobie trzeciej.

4.4. Niniejsza Licencji zostanie natychmiastowo cofnięta jeżeli Użytkownik naruszy Regulamin lub jakikolwiek dokument stanowiący integralną jego część.

5. Własność Intelektualna

5.1. Operator (lub podmioty z nim powiązane) jest jedynym i wyłącznym właścicielem Gry, wszelkich Materiałów oraz pozostałych treści dostępnych w Grze lub pozostających z nią w związku, która jest chroniona prawami autorskimi, patentami, know-how, znakami towarowymi oraz innymi prawami majątkowymi oraz prawami własności intelektualnej oraz wszelkich innych materiałów dostępnych w Grze i Zasobach Online.

5.2. Użytkownik może wysyłać Operatorowi posiadane przez siebie Materiały w celu umieszczenia ich w konkretnych częściach Gry, na Stronie oraz na innych usługach związanych z grą, pod warunkiem, że Użytkownik posiada wszelkie konieczne prawa do tych Materiałów oraz że będzie wyłącznie odpowiedzialnym za te Materiały. Użytkownik zgadza się, że jest wyłącznie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez ich bezprawne użycie. Użytkownik potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawa do tych Materiałów oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za umieszczenie i korzystanie z tych Materiałów.

5.3. Umieszczenie Materiałów, linków do stron w Grze przez Użytkowników lub osoby trzecie nie oznacza, że operator zapoznał się, zweryfikował lub zatwierdził ich umieszczenie lub zarekomendował to. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść takich Materiałów oraz stron, ani za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody wyrządzone poprzez korzystanie z takich Materiałów oraz stron. Postanowienie to nie wpływa na Sekcję 21 odnoszącą się do odpowiedzialności Stron na podstawie niniejszej EULA, która to Sekcja pozostaje bez zmian.

5.4. Użytkownik udziela Operatorowi nieodwołalnego prawa, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie do korzystania z Materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Grze lub przesłanych operatorowi oraz potwierdza, że od momentu umieszczenia (publikacji) w Grze lub wysłania przez Użytkowników takich Materiałów, Operator otrzymuje prawo do korzystania z tych Materiałów w zakresie koniecznym do umożliwienia uczestnictwa w grze lub korzystania z oferowanych usług, lub dla innych celów, w tym dla ograniczonego czasowo wykorzystania w kampaniach handlowych lub reklamowych związanych z Grą, jak również prawo do wykorzystania Materiałów bez ograniczeń odnośnie zawartości, w tym prawo do umieszczania, modyfikowania, zmieniania, przenoszenia, sublicencjonowania stronom trzecim, tworzenia Materiałów zależnych, przekształcania, dystrybuowania, usuwania, reprodukowania, publicznego wystawiania, udostępniania publiczności oraz do wprowadzania jakichkolwiek zmian, usunięć, uzupełnień, komentarzy, wyjaśnień do Materiału, publikowania Materiałów, używania Materiałów lub innego wykorzystania bez wskazywania Użytkownikowi i bez przyznawania jakichkolwiek tantiem lub wynagrodzenia. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić podstawy prawne transferu praw na rzecz Operatora dotyczących Materiałów umieszczanych przez Użytkownika w Grze lub na Stronie.

5.5. Jakiekolwiek korzystanie z przedmiotów ochrony praw własności intelektualnej umieszczonych w Grze, na Stronie lub w innych usługach związanych z grą, w całości lub części bez uprzedniej zgody Operatora jest zabronione, poza wyjątkami gdzie Operator wyrazi zgodę na korzystanie z Materiałów przez inne osoby.

5.6. Użytkownik potwierdza, że nie będzie tworzył żadnych utworów na podstawie Gry lub Materiałów poza wyjątkami uzgodnionymi ze Operatorem.

5.7. Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznego oraz nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Materiałów innych Użytkowników poprzez wyświetlanie, reprodukowanie (w tym wykonywanie kopii), przetwarzanie (w tym wydruku kopii) oraz innych praw tylko i wyłącznie w celu niekomercyjnego korzystania z Materiałów, poza wyjątkiem kiedy korzystanie może naruszać prawnie chronione interesy Operatora, wykorzystywanie Materiałów w innych produktach, korzystanie z Materiałów dla celów innych niż osobisty.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika

6.1. Użytkownik niniejszym oświadcza że:
a. jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, i innych dokumentach stanowiących jego integralną część oraz przepisów obowiązującego prawa.
b. nie ma prawa do adaptowania, tworzenia utworów zależnych, eksponowania, rozpowszechniania, wynajmowania, wypożyczania, modyfikacji, sublicencjonowania, tłumaczenia lub przeniesienia Gry bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Operatora.
c. nie może dekompilować, tworzyć utworów zależnych, pozyskiwać kodu źródłowego, poddawać inżynierii wstecznej lub podejmować prób inżynierii wstecznej Gry, podejmować innych działań przy użyciu kodu obiektu lub kodu źródłowego Gry, naruszać jakichkolwiek systemów zabezpieczających, wykorzystywać Gry w nielegalny sposób i uzyskiwać informacji o realizacji algorytmów wykorzystywanych w Grze, tworzyć pochodnego oprogramowania przy użyciu Gry bez pisemnej zgody Operatora w zakresie, w jakim czynności takie nie są dozwolone przez obowiązujące prawo (np. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
d. nie może uzyskiwać kodu, ani podejmować prób uzyskania kodu z jakiegokolwiek strumienia pakietów transmitowanego do lub z Gry, niezależnie od tego, czy zaszyfrowanego, czy nie.
e. nie może ujawniać lub przekazywać danych Konta osobom trzecim.
f. na własny koszt powinien utrzymać odpowiednie połączenie internetowe.
g. jest zobowiązany regularnie sprawdzać aktualne warunki Umowy oraz innych dokumentów stanowiących integralną jej część.
h. powinien zaprzestać korzystania z Gry jeżeli w jakikolwiek sposób narusza Regulamin lub inne dokumenty stanowiące integralną jego część.
i. ma prawo do korzystania z Gry dla celów osobistych i niekomercyjnych, w celu korzystania z wszelkich narzędzi i usług Gry, podejmowania wszelkich aktywności przewidzianych przez Grę, komunikowania się poprzez Stronę Internetową za pomocą wiadomości, składania skarg oraz propozycji ulepszenia Gry, podejmowania wszelkich innych aktywności przewidzianych przez Grę lub zatwierdzonych przez Operatora.

7. Prawa i obowiązki Operatora

7.1. Operator jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek potrzebnych działań w stosunku do Użytkownika łamiącego warunki Regulaminu lub dokumentów stanowiących integralną jego część w tym do ograniczenia i zablokowania dostępu do Gry. Takie działania są podejmowane według uznania Operatora.

7.2. Operator jest uprawniony do usuwania lub zmiany wszelkich informacji, treści oraz Materiałów, które stanowią część Gry lub Zasobów Online bez wcześniejszej zgody czy zawiadomienia.

7.3. Operator jest uprawniony do wyświetlania oraz publikowania informacji mających związek z aktywnością Użytkownika na Stronie Internetowej lub w Grze bez konieczności powiadomienia lub rekompensaty.

8. Konto Użytkownika

8.1. W celu korzystania z Gry Użytkownik musi zarejestrować swoje Konto. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Konta Użytkownika na Stronie Internetowej z jakiegokolwiek powodu. Operator nie jest zobowiązany do podawania powodu odmowy rejestracji Konta.

8.2. Użytkownik ma obowiązek utrzymania aktualnych danych w Grze, zwłaszcza adresu e-mail, oraz niezwłocznego powiadomienia Operatora o jakichkolwiek zamianach informacji kontaktowych.

8.3. Operator zabrania Użytkownikom sprzedawania, przenoszenia, lub nabywania Kont od lub na rzecz innych Użytkowników oraz innych osób trzecich.

8.4. Operator zastrzega sobie prawo do niezarejestrowania lub anulowania rejestracji Konta Użytkownika jeżeli informacje podane Operatorowi okażą się fałszywe, błędne, nieprawdziwe lub niekompletne. Operator jednak nie ma obowiązku i nie prowadzi regularnej weryfikacji danych.

9. Bezpieczeństwo haseł

9.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Użytkownik zapomni lub zgubi hasło, chyba że taka sytuacja będzie miała miejsce z powodu błędu po stronie Operatora i Operator nie jest w żadnym czasie odpowiedzialny za przechowywanie Loginu i Hasła.

10. Blokowanie Kont

10.1. Użytkownik jest uprawniony do żądania od Operatora zablokowania Konta Użytkownika poprzez kontakt ze Operatorem na adres e-mail.

10.2. Brak logowania do Gry przez okres trzech (3) kolejnych lat uprawnia Operatora do zablokowania Konta Użytkownika oraz rozwiązania Umowy z powiadomieniem Użytkownika. Operator uprawniony jest również do nieodwracalnego usunięcia wszelkich danych i informacji związanych z Użytkownikiem lub jego wynikami w Grze, które przechowywane są na Koncie Użytkownika.

10.3. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy i w konsekwencji zablokowania Konta Użytkownika w razie istotnego lub wielokrotnego naruszenia niniejszej Regulaminu lub innych dokumentów i przepisów dotyczących relacji między Użytkownikiem a Operatorem.

11. Zawartość cyfrowa

11.1. Użytkownicy mogą uczestniczyć w Grze po zarejestrowaniu się bez żadnych opłat rejestracyjnych.

11.2. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z niektórych Zawartości cyfrowych w Grze po uiszczeniu płatności. Zakupu Zawartości cyfrowej, można dokonać za pośrednictwem metod płatności oferowanych przez podmioty uprawnione do tego przez Operatora.

11.3. Operator zabrania jakiegokolwiek transferu lub wymiany Zawartości Cyfrowej poza Grą. Sprzedaż, przekazanie lub wymiana jakichkolwiek Materiałów, lub innych przedmiotów używanych w Grze poza nią jest zabronione.

11.4. Użytkownik może zakupić Zwartość cyfrową tylko jeśli:
a. ukończył osiemnaście (18) lat, lub jeśli ma poniżej osiemnastu (18) lat rodzice lub opiekunowie Użytkownika wyrazili zgodę oraz zaakceptowali zakup;
b. Użytkownik jest uprawnionym posiadaczem Konta z którego dokonuje zamówienia Usług;
c. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z konkretnej karty kredytowej lub innej akceptowanej metody płatności;
d. wszelkie informacje podane przez Użytkownika są prawdziwe i dokładne (w tym bez wyjątków numer karty kredytowej oraz jej data ważności);
e. Użytkownik wyrazi zgodę na koszty poniesione przez niego, chyba że oraz do momentu zamknięcia Konta oraz rozwiąże niniejszą umowę EULA zgodnie z warunkami w niej zawartymi.

11.5. Opłaty oraz koszty na Koncie Użytkownika związane z Zawartością cyfrową dostarczoną przez Operatora nie podlegają zwrotom. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Zakup Zawartości cyfrowej

12.1. Ceny:
a. Lista oraz ceny Zawartości cyfrowej jest całkowicie ustalona wedle uznania Operatora i może ulec zmianie w dowolnym momencie.
b. Operator nie odpowiada za odbiór lub przetwarzanie płatności Użytkowników, w tym za jakiekolwiek opóźnienia lub brak wpływu środków. Wszystkie opłaty są dokonywane przez Użytkowników dobrowolnie, ostatecznie i bezzwrotnie, chyba że niniejsza umowa lub obowiązujące prawo stanowią inaczej.

12.2. Proces zakupu Zawartości cyfrowejZawartość cyfrową można zakupić podczas Gry poprzez przycisk “Kup”. Przycisk przekierowuje Użytkownika do strony zakupów, gdzie można wybrać Zawartość cyfrową oraz odpowiednią metodę płatności. Przed potwierdzeniem zakupu poprzez kliknięcie klawisza „Kup teraz” (lub równie widocznego sposobu oznakowania przycisku potwierdzającego proces zakupu) lub poprzez popełnienie innego wymaganego działania (np. wysłania wiadomości, itd.), Użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia szczegółów zakupu, czyli przejrzenia poszczególnych wirtualnych przedmiotów w tym jej wartości, a jeśli to ma zastosowanie, odpowiedniej łącznej ceny całkowitej ze wszystkimi podatkami i skorygować ewentualne błędy. Aby skorygować ewentualne błędy powinno się wrócić, na przykład klikając przycisk „Wstecz” (lub przycisk podobnie oznaczony) w przeglądarce.Kliknięcie przycisku „Kup teraz” (lub podobnie wyglądającego oznaczającego przycisk potwierdzenia procesu zakupów) lub poprzez popełnienie innego wymaganego działania (np. wysłanie wiadomości, itp.) wysyła do nas zamówienie zakupu o potwierdzonej ilości oraz typie Zawartości cyfrowej. Jeśli podane zostały poprawne szczegóły płatności podczas tego procesu, zamówienie zostanie zrealizowane. O akceptacji bądź odrzuceniu zmówienia Użytkownik zostanie powiadomiony na ekranie w ciągu kilku minut od chwili kliknięcia przycisku „Kup teraz” (lub podobnie wyglądającego oznaczającego przycisk potwierdzenia procesu zakupów) lub spełnieniu innego wymaganego działania (np. wysłania wiadomości, itp.). W przypadku potwierdzenia zamówienia, bezpośrednio dostarczymy zakupioną Zawartość cyfrową na konto Użytkownika i pobierzemy opłatę za pomocą wybranej metody płatności. Operator potwierdzi zakup w oddzielnym e-mailu zawierającym szczegóły zakupu oraz link do niniejszej umowy EULA zawierającej informacje o prawie do odstąpienia. Zakupiona Zawartość cyfrowa zostanie automatycznie dodana do Konta Użytkownika i może zostać wykorzystane w Grze.

12.3. Metody Płatności
a. Zawartość cyfrowa może być zakupiona tylko od Pośredników Płatności za pomocą jednej z poniższych metod lub metod dostępnych na Stronie Internetowej:
• Karty kredytowe;
• Karty przedpłacone (prepaid);
• E-portfele;
• SMS;
• Płatności za pośrednictwem telefonii komórkowej;
• Przelewy bankowe
b. Użytkownik oświadcza, że fundusze wykorzystane na Koncie pochodzą z legalnych źródeł. Użytkownik oświadcza, że nie podejmie prób transferowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł za pomocą Strony Internetowej lub Oprogramowania. Użytkownik nie będzie używał Strony Internetowej lub Gry dla nielegalnych lub nieuczciwych działań lub nielegalnych oraz nieuczciwych transakcji (w tym prania brudnych pieniędzy) zgodnie z prawem jurysdykcji, której podlega Użytkownik.
c. Wszelkie płatności na oraz z Konta muszą być dokonane w walucie przewidzianej przez Pośrednika Płatności. Wszystkie płatności na Konto muszą zostać dokonane ze źródła płatności, którego Użytkownik jest oznaczonym posiadaczem Konta.
d. Z uwagi na techniczne ograniczenia, Operator nie może zagwarantować, że płatności dokonane następującymi metodami zostaną zwrócone w tą samą metodą:
• Karty kredytowe;
• Karty przedpłacone (prepaid);
• E-portfele;
• SMS;
• Płatności za pośrednictwem telefonii komórkowej.

12.4. Użytkownik wyraża zgodę na zwrot płatności przez Operatora za pomocą innych metod, np. poprzez przelew środków na konto bankowe Użytkownika. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów w wyniku takiego zwrotu.

13. Zmiany Regulaminu

13.1. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, uzupełnienia, zakończenia lub zmiany Regulaminu wraz z dokumentami stanowiącymi jego integralna część, kiedy uzna to za stosowne, o czym Operator zobowiązuje się wcześniej poinformować w następujący sposób:
a. Operator umieści uaktualnioną wersję Regulaminu na Stronie Internetowej
b. Operator poinformuje Cię wcześniej o zmianach drogą e-mailową
c. dostarczy inne odpowiednie powiadomienie według uznania Operatora
nie później niż w dniu wejścia takich zmian w życie.

13.2. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu wprowadzenia odpowiednich zmian oraz umieszczenia zaktualizowanej wersji Aplikacji w sposób dostępny dla Użytkowników. Uważa się, że akceptujesz zmiany jeżeli:
a. nie poinformowałeś Operatora o swoim sprzeciwie wobec zmian w ciągu czternastu dni kalendarzowych od momentu otrzymania e-maila z informacją od nas,
b. korzystasz z Gry lub Strony Internetowej po wejściu zmian w życie.

13.3. Jeżeli sprzeciwisz się wprowadzeniu zmian, obowiązywać będzie poprzednia wersja Regulaminu, jednak w takim wypadku Operator ma prawo do zamknięcia Twojego konta i zaprzestania Świadczenia Usług po uprzednim powiadomieniu na czternaście dni kalendarzowych przed takim zamknięciem i rozwiązaniem. Na Twoją prośbę Operator zwróci płatności za zakup Zawartości Cyfrowej, które do czasu, po którym rozwiązanie staje się skuteczne zostały zakupione i wprowadzone od konta oraz nie zostały wykorzystane w Grze.

13.4. Operator rekomenduje Użytkownikowi zapoznawanie się od czasu do czasu z Regulaminem, aby miał on wiedzę o jej zmienionej wersji.

13.5. Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji, czy Użytkownik korzysta z Gry lub Strony Internetowej zgodnie z aktualną wersja Regulaminu. Wersja umieszczona na Stronie Internetowej jest wersją obowiązującą i to z niej Użytkownik powinien korzystać jako wiążącej.

14. Zgodność z prawem

14.1. Użytkownik niniejszym potwierdza, że rozumie i zgadza się, że Operator nie jest w stanie udzielić Użytkownikowi jakichkolwiek porad prawnych oraz zapewnień i że wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Użytkownika pozostaje upewnienie się, że każdym momencie stosuje się on do obowiązującego go prawa oraz, że Użytkownik ma pełne prawo do utworzenia Konta w Grze i by grać w Grę. Wszelkie uczestnictwo w Grze odbywa się wyłącznie z wyboru, według uznania i na ryzyko Użytkownika.

15. Pozostałe postanowienia

15.1. Regulamin stanowi całość Umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem odnośnie jej przedmiotu oraz zastępuje i unieważnia wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy stronami odnoszącymi się do tego przedmiotu.

15.2. Nagłówki zawarte w Regulaminie służą wyłącznie ułatwieniu odniesień i nie są częścią warunków umowy oraz nie wpływają na ich znaczenie i interpretację. Słowa sformułowane w liczbie pojedynczej oznaczają i zawierają także znaczenie liczby mnogiej i odwrotnie.

15.3. W przypadku, gdy którekolwiek z niniejszych warunków i postanowień zostanie uznane przez właściwy organ w jakimkolwiek stopniu za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie narusza to ważności pozostałych warunków i postanowień umowy, które nadal utrzymują swoją ważność w pełnym wymiarze dopuszczonym przez prawo.

16. Kontakt z Operatorem

16.1. Użytkownik może przesłać wszelkie pytania, spostrzeżenia, skargi lub komentarze odnośnie niniejszej umowy na adres e-mail wskazany na Stronie Internetowej. Operator rozpatrzy pytania w najkrótszym możliwym czasie nie później niż 14 dni od daty ich przesłania przez Użytkownika.

16.2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji mogą być zgłaszane przez Korzystających via e-mail, na adres: support@eaglegame.eu, wpisując w tytule wiadomości: ,,Aplikacja Lechia Real Club Manager – reklamacja” (przy czymj est to nieobowiązkowe), lub przesyłką poleconą, wysłaną na adres RSM Global(RSM Global Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r nr 406 /2.14 , 61-441 Poznań), z dopiskiem ,,Aplikacja Lechia Real Club Manager – reklamacja”(przy czym dopisek jest nieobowiązkowy dla skuteczności wniesionej reklamacji).

16.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko
b. adres osoby składającej reklamację
c. przyczynę reklamacji
d. treść żądania

16.4. Jeśli Użytkownik rozpoczyna jakąkolwiek korespondencję ze Operatorem lub raportuje problem z Grą lub z usługami powiązanymi z grą, Operator ma prawo do zapisania całej tej korespondencji.

16.5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu

16.6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.oświadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz od dnia 25 maja 2018- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

16.7. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Portalu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Snikey. Postanowienia nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.